5. KOŠICE-MISKOLC Ultramarathon – Pokyny konkurentov

Pretekár sa musí dostaviť do priestoru štartu za alebo vedľa štartovej čiary najmenej 10 minút pred časom štartu uverejneným v oznámení o pretekoch a zaregistrovať sa tam, ak organizátor pretekov neurčí inak.
Štartovací signál: klaksón
Po štarte bude pelotón vedený a sprevádzaný maršalmi, policajtmi a cyklistami MRCC.
Preteky sa budú podľa možnosti jazdiť po strane cesty BAL, pričom sa budú dodržiavať pravidlá cestného zákona! Cyklistický sprievod je povolený POUZE na JOBB strane cesty!
Za dopravu cyklistov na prechodové body a z nich sú zodpovedné sprievodné vozidlá. Doprovodné vozidlá nesmú sprevádzať pretekára počas prejazdu v každej etape!
V teréne budú sprevádzať zdravotnícke služby (sanitky). Ak ktorýkoľvek člen lekárskeho personálu usúdi, že pretekár nie je schopný pokračovať v pretekoch, môže mu byť odobraté číslo a môže byť z pretekov diskvalifikovaný.
Pretekárov bude sprevádzať uzatvárací automobil, po uplynutí rovinatého času každej etapy budú výmenné body uzavreté rozhodcovskou komisiou a trasa k týmto bodom bude uzavretá (podrobné časy v časovom harmonograme!).
Prezliekanie je povolené len na určenom mieste prezliekania!
Pretekár vyhlasuje, že na 5. ročník ultramaratónu Kassa-Miskolc nastúpi v dobrom zdravotnom stave, na vlastné riziko, na vzdialenosť a kategóriu podľa vlastného výberu, fyzicky a psychicky spôsobilý. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné zhoršenie jeho/jej zdravotného stavu.

Účastník berie na vedomie, že počas podujatia môže byť fotografovaný. Účastník súhlasí s vyhotovením a použitím fotografií a záznamov a berie na vedomie, že ich organizátor môže použiť na komunikačné, marketingové a propagačné účely, v reklamných filmoch a v médiách.
Podpísanie a odovzdanie vyhlásenia o zodpovednosti v kancelárii pretekov je podmienkou pre zaradenie do štartového balíka pre tímy, individuálnych pretekárov a dvojice. Je dôležité poznamenať, že v prípade tímov po podpísaní Vyhlásenia o zodpovednosti nie je možná zmena členov. Na prevzatie štartového balíka pre jednotlivcov a štafety je potrebný občiansky preukaz alebo plná moc podpísaná dvoma svedkami.


Trasa pretekov bude vyznačená značkami s čiernymi šípkami na žltom podklade, červenou značkovacou páskou na bielom podklade a značkami nastriekanými na asfalt. Vo všetkých prípadoch je za dodržiavanie trasy zodpovedný pretekár, ktorý vedie etapu. Na trati budú asistovať organizátori, polícia, policajti, strážnici a príslušníci verejného poriadku, ktorých pokynmi sa pretekári musia v každom prípade riadiť.
Pretekárov na čele pretekov môže sprevádzať motocyklista na dohľad, aby sa zabezpečilo presné meranie času. V prípade poruchy systému merania času bude motocyklový sprievod ručne zaznamenávať časové straty na bodoch a časové straty na železničných priecestiach.
Účastníci sa musia riadiť pokynmi pracovníkov riadiacich premávku na železničných priecestiach. Keď svieti červené svetlo, predbiehanie je zakázané a životu nebezpečné a každý jazdec, ktorý tak neurobí, bude okamžite diskvalifikovaný!
Počas pretekov bude účastník nosiť pred sebou tabuľku s evidenčným číslom. Každý, kto počas pretekov zloží, zakryje, nenosí svoju poznávaciu značku vpredu alebo viditeľným spôsobom, bude porotou diskvalifikovaný.

Súdny dvor môže tiež diskvalifikovať každého, kto neabsolvuje celú vzdialenosť stanovenú organizátormi, nevyplní presne alebo pravdivo prihlasovací formulár a vyhlásenie o zodpovednosti alebo nesprávne vyplní formulár a vyhlásenie o zodpovednosti.

Pretekár berie na vedomie, že organizátori zabezpečia občerstvenie na všetkých miestach štafety. Akékoľvek odpadky, ktoré vzniknú počas pretekov, môžu byť vyhodené len na občerstvovacích a výmenných staniciach, odkiaľ ich odvezú organizátori. Odpadky na trati nie sú povolené a budú mať za následok okamžitú diskvalifikáciu.
Je ZAKÁZANÉ korčuľovať, bežať so psom alebo iným zvieraťom alebo bežať bez čísla! Pretekár berie na vedomie, že akékoľvek porušenie týchto pravidiel bude okamžite diskvalifikovaný.

Pretekár končí, keď akákoľvek časť jeho trupu, okrem ramien a bokov, dosiahne vertikálnu rovinu prechádzajúcu prednou časťou cieľovej čiary.
O poradí v cieli rozhodne porota na základe elektronických údajov z časomiery.
V cieli v Košiciach zabezpečia miestni Organizátori a členovia Maratónskeho klubu Košice cieľové občerstvenie a sprchy, ktoré je možné využiť s „kupónmi“, ktoré sú súčasťou štartového balíka!
V cieľovom priestore Kassa budú prítomní aj pracovníci Majstrovstiev sveta v atletike, ktoré sa budú konať v auguste 2023 v Budapešti, ktorí budú rozdávať poukážky oprávňujúce všetkých bežcov na 50 % zľavu na štartovné a permanentky. Na tento účel je potrebné sa zaregistrovať osobne, na mieste alebo na stránke hetkoznapihos.hu.