5. KOŠICE – MISKOLC ULTRAMARATHON PROPOZÍCIE

Termín konania podujatia:
22.4.2023, sobota

PROPOZÍCIE

ČO JE CIEĽOM PODUJATIA?

 • Pokračovanie medzinárodných pretekov v ultramaratóne, ktoré prvýkrát zorganizoval Maratónsky klub Miskolc v spolupráci s Maratónskym klubom Košice v roku 1999 a ktorých tradícia bola v roku 2019 obnovená.

 • Poskytovanie bežeckých príležitostí pre amatérskych a profesionálnych športovcov v kategóriách jednotlivcov, dvojíc a štafiet.

 • Zaradenie podujatia do športového programu Vyšehradskej 4.

 • Rozšírenie okruhu podujatí, ktoré prekračujú maďarsko-slovenskú hranicu.

 • Ďalšie prehlbovanie športového priateľstva medzi maďarskou a slovenskou bežeckou komunitou.

 • Prehĺbenie vzťahov medzi družobnými mestami Košice a Miškovec. Zapojenie ďalších družobných miest Ostrava a Katovice.

 • Rozvoj turizmu, prezentácia kultúrno – historických pamiatok a prírodných krás v oboch krajoch.

ORGANIZÁTOR

Marathon Club Miskolc (www.maratonclubmiskolc.hu)

Košice Marathon Club (www.kosicemarathon.com)

PARTNERI

Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány / Nadácia Miškovec za zdravú mládež

GARANTI A PODPOROVATELIA

Mesto Miskolc, Mesto Košice

ŠTART:

Miskolc (Maďarsko), Városház tér, jednotlivci: 6:00, štafety: 7:00

CIEĽ

Košice (Slovensko), Hlavná ulica

TRAŤ PRETEKOV

Miskolc – Sajóvámos – Szikszó – Hernádkércs – Abaújszántó – Vizsoly – Gönc – Kéked – Nižná Myšľa – Krásna – Košice
Trať pretekov vedie najmä po cyklocestách a okresných cestách s nízkou úrovňou premávky, miestami prechádza aj poľnými cestami.

Dĺžka trate: 117,3 km

DISCIPLÍNY

 • Jednotlivci (ženy a muži)

 • 2-členná štafeta

Muži

Ženy (zmiešané štafety sú zaradené do výsledkov kategórie Muži)

 • 5-členná štafeta:

Mix (3 Muži, 2 Ženy) – ak je v družstve len jedna žena, vyhodnocuje sa štafete v kategórii Muži

Ženy

Muži

 • 10-členná štafeta:

Mix (6 Mužov, 4 Ženy) – štafety s menej ako 4 ženami sú vyhodnocované v kategórii Muži
Ženy

Muži

VEKOVÝ LIMIT

 1. Jednotlivci: 18 rokov (nar. 2005 a skôr)

 2. 2-členné štafety: 18 rokov (nar. 2005 a skôr)

 3. 5 a 10-členné štafety: 16 rokov (Nar. 2007 a skôr. Bežci narodení v rokoch 2006 a 2007 len s písomným súhlasom zákonného zástupcu)

VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA
Podmienkou pre vyzdvihnutie štartového čísla je doniesť vyplnený a podpísaný formulár o Vylúčení zodpovednosti! Formulár si môžete stiahnuť tu: www.maratonclubmiskolc.hu (HUN)/ www.kosicemarathon.com (SVK)

 

Miesto a čas vyzdvihnutia štartového čísla:

 • Piatok, 21. apríla 2023 (14:00 – 18:00) – Miskolc, Kancelária pretekov (Városház tér/Radničné nám.)

 • Piatok, 21. apríla 2023 (14:00 – 18:00) – Košice, (miesto bude určené dodatočne)

 • Sobota, 22. apríla 2023 (5:00 – 7:00) – Miskolc, Kancelária pretekov (Városház tér/Radničné nám.)

MERANIE ČASOV

Časy budú merané čipovou technológiou.

ČASOVÝ LIMIT PRETEKOV

Limit pre jednotlivcov a 2-členné štafety je 15 hodín od momentu štartu.
Limit pre 5 a 10-členné štafety je 14 hodín od momentu štartu.

PRAVIDLÁ POHYBU PO CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

Trať pretekov je vedená po verejných cestách, mostoch, po brehu rieky Hornád, cyklocestách, okresných cestách a poľných cestách. Jazda autom popri bežcoch je z bezpečnostných dôvodov prísne zakázaná! Oficiálny cyklodoprovod pretekárov musí byť označený vestou a môže sa pohybovať výlučne za pretekárom. Vedľa bežca sa môže pohybovať iba výnimočne a iba v nevyhnutnom čase! Bezpečnosť na celej trati pretekov zabezpečujú usporiadatelia, orgány zodpovedné za dohľad nad verejnými priestormi, v spolupráci s policajnými zložkami z Košíc, Miskolca a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy.

 

OBČERSTVENIE

Na trati je 9 odovzdávacích území, na ktorých budú zriadené občerstvovacie stanice. Okrem toho budú na ďalších miestach zriadené osviežovacie stanice s vodou a hroznovým cukrom. Občerstvenie bude zabezpečené aj v cieli podujatia.

Čo nájdete na občerstvovacích staniciach

 • Voda

 • Jontový nápoj

 • Cola

 • Banány

 • Jablká

 • Pomaranče

 • Citróny

 • Domáce pagáče

 • Miestne drobné pečivo

 • Slané pečivo

 • Sladké pečivo

 • Hroznový cukor

 • Gumené cukríky

 • Sušené ovocie

Odovzdanie špeciálneho občerstvenia

Bežci môžu využiť vlastné špeciálne občerstvenie, ktoré je potrebné odovzdať organizátorom 22. apríla 2023, v čase od 5:00 do 6:00 v kancelárii pretekov v Miskolci. Občerstvenie musí byť označené štartovým číslom a číslom občerstvovacej stanice.

CIEĽOVÝ SERVIS

Bude v prevádzke v sobotu 22.4.2023 od 13:00 do 21:00 h. v Košiciach na Hlavnej ul.

CENY PRE VÍŤAZOV

Jednotlivci – ženy
Absolútne poradie:
1.- 6. miesto: medaila + pohár
1.- 3. miesto: Nákupná poukážka v hodnote 70.000 – 50.000 – 30.000 Ft.
4.- 6. miesto: vecná cena

Jednotlivci – muži
Absolútne poradie:
1.- 6. miesto: medaila + pohár
1.- 3. miesto: Nákupná poukážka v hodnote 70.000 – 50.000 – 30.000 Ft.
4.- 6. miesto: vecná cena

2-členné štafety
Muži (1. – 3. miesto) – medaila, pohár a vecná cena (ak dobehne do cieľa minimálne 6 pretekárov)
Ženy (1. – 3. miesto) – medaila, pohár a vecná cena (ak dobehne do cieľa minimálne 6 pretekárov)

5-členné štafety
Mix (3 muži, 2 ženy): 1. – 3. miesto: medaila, pohár, vecná cena
Muži: 1. – 3. miesto: medaila, pohár, vecná cena
Ženy: 1. – 3. miesto: medaila, pohár, vecná cena

10-členné štafety
Mix (6 mužov, 4 ženy): 1. – 3. miesto: medaila, pohár, vecná cena
Muži: 1. – 3. miesto: medaila, pohár, vecná cena
Ženy: 1. – 3. miesto: medaila, pohár, vecná cena

Víťazi v disciplínach jednotlivcov aj štafiet získavajú bezplatný štart na podujatí Ultramaratón Košice Miskolc v roku 2024.

Dream Team:
Členmi tohto tímu sa stanú najrýchlejší pretekári z jednotlivých disciplín.
Títo pretekári získavajú mimoriadnu cenu a po ukončení pretekov budú vyhlásení na pódiu ako členovia Kosice – Miskolc Ultramarathon Dream Team.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

Pretekárov sprevádza na trati zdravotný tím so sanitnými vozidlami a motorkami. Telefónne číslo na zdravotný tím bude zverejnené na štartovom čísle a v programovom bulletine. Ak ktorýkoľvek člen zdravotného tímu usúdi, že pretekár nie je spôsobilý pokračovať v pretekoch, môže takémuto pretekárovi odobrať štartové číslo a zabrániť mu pokračovať v pretekoch.

PRESUNY PRETEKÁROV
Presun pretekárov na odovzdávacie územia si zabezpečujú samotné družstvá. Sprievodné vozidlá nesmú pretekárov sprevádzať na trati pretekov!
Pretekárov sprevádza uzatváracie vozidlo pretekov. Po uplynutí časového limitu postupne uzatvára jednotlivé odovzdávacie územia. Po uzatvorení úseku je ukončená činnosť bezpečnostných zložiek na danom úseku trate. Presné časy uzatvárania úsekov budú zverejnené v programovom bulletine.

ODOVZDÁVKA ŠTAFETY
Odovzdávka štafety je možná iba vo vyhradenom odovzdávacom území! Odovzdávka sa uskutočňuje odovzdaním čipu podľa predpísaných pravidiel.

PRAVIDLÁ PRETEKOV
Účastník V. Ultramaratónu Košice – Miskolc prijíma a zaväzuje dodržiavať pravidlá a ustanovenia uvedené v týchto Propozíciách.

Účastník V. Ultramaratónu Košice – Miskolc vyhlasuje, že je zdravotne ako fyzicky, tak aj mentálne spôsobilý zúčastniť sa pretekov vo vybranej disciplíne a pretekov sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné zhoršenie zdravotného stavu účastníka pretekov.

Účastník pretekov berie na vedomie, že počas podujatia sú zhotovované fotografie, video a zvukové záznamy a súhlasí, aby organizátor tieto záznamy uchovával a mohol ich použiť v prostriedkoch masovej komunikácie.

Pri preberaní štartového čísla je pretekár povinný odovzdať vyplnený a podpísaný formulár „Vylúčenie zodpovednosti“. Vyhlásenie podpisujú jednotlivci aj členovia štafiet. Po podpísaní a odovzdaní uvedeného vyhlásenia už štafetové družstvá nemôžu meniť členov ani poradie štafety. Pri preberaní štartového čísla sa pretekár preukazuje občianskym preukazom alebo pasom, príp. splnomocnením, ktoré musia podpísať dvaja svedkovia.

Trať pretekov je vyznačená tabuľami, šípkami, páskami a farebnými značkami. Sledovanie trate je na zodpovednosti samotného pretekára. Na trati pomáhajú pretekárovi organizační pracovníci, usporiadatelia a policajti. Pretekár je povinný na trati dodržiavať pokyny usporiadateľov.

Bežcov v čele pretekov môže z dôvodu presného merania času sledovať doprovod. V prípade poruchy systému merania časov zapíše tento doprovod manuálne časy na jednotlivých bodoch trate ako aj prípadné straty časov na železničných priecestiach.

Štartové číslo má pretekár viditeľne umiestnené na hrudi. Ak pretekár štartové číslo prehne, prekryje, nemá ho viditeľné počas pretekov, môže byť z pretekov vylúčený.

Vylúčený z pretekov môže byť aj pretekár, ktorý nedodrží organizátorom predpísanú trať, alebo v prihláške, či v dokumente Vyhlásenie o zodpovednosti uvedie nepravdivé, alebo neúplné údaje.

Účastník je povinný dodržať na železničných priecestiach pokyny zodpovedného personálu. Ak svieti na semafore červená, prechod cez železničné priecestie je zakázaný a životu nebezpečný. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo je z pretekov okamžite vylúčený!

Účastník berie na vedomie, že Organizátor zabezpečuje na každom odovzdávacom území občerstvovacie stanice. Akýkoľvek odpad môže pretekár vyhodiť iba na odovzdávacom území. Odhadzovanie odpadu na trati je zakázané. Pretekár, ktorý toto nariadenie poruší môže byť z pretekov vylúčený!

Pretekári musia dodržať pravidlo, že výmena člena štafety je možná iba na odovzdávacích územiach, kde je zároveň aj meraný čas.

Je zakázané zúčastniť sa pretekov bez štartového čísla, na korčuliach, so psom alebo iným zvieraťom. Účastník berie na vedomie, že v prípade porušenia týchto pravidiel môže byť z pretekov vylúčený!

Akákoľvek marketingová alebo reklamná činnosť počas pretekov na samotnej trati alebo na odovzdávacích územiach je možná iba na základe písomného súhlasu Organizátorov!

Organizátor nepreberá zodpovednosť za cennosti ponechané v sprievodných vozidlách a na miestach ubytovania.

Účastník berie na vedomie, že štartovný poplatok neobsahuje poistenie. Každý účastník si musí poistenie zabezpečiť podľa vlastného uváženia sám.

Pretekár môže byť členom iba jedného družstva. Účastník v pretekoch jednotlivcov sa nemôže zároveň zúčastniť pretekov ako člen štafetového družstva.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu, miesta, času, trate konania pretekov.

VIS MAIOR
Účastník berie na vedomie, že ak sú preteky ovplyvnené neodvrátiteľnou vonkajšou príčinou (vyššou mocou), najmä, nie však výlučne, poveternostnými vplyvmi, prírodnými katastrofami, štrajkmi, blokádami, chýbajúcim povolením na úseku trate, alebo inými nepredvídanými, extrémnymi alebo neplánovanými udalosťami, pre ktoré preteky nie je možné usporiadať, určí Organizátor náhradný termín podujatia, o ktorom bude oficiálne informovať. Štartovné sa v takom prípade nevracia.

ZRUŠENIE PRETEKOV

Účastník berie na vedomie, že ak sa podujatie nepodarí zorganizovať ani v náhradnom termíne, Organizátor vyhlási zrušenie pretekov. Štartovné bude vrátené účastníkom za nasledovných podmienok.

 1. Časť poplatku vo výške 78% štartovného bude vrátené do 14 dní od vzniku nároku na vrátenie tohto poplatku.

 2. Časť poplatku vo výške 22% štartovného bude vrátené do 120 dní od vzniku nároku na vrátenie tohto poplatku.

Ak Organizátor nedodrží vyššie uvedené termíny, v zmysle zákona V. z roku 2013 uhradí úrok z omeškania.

V prípade nepriaznivého počasia môže Organizátor kedykoľvek preteky dočasne prerušiť alebo ukončiť a neskôr obnoviť. Organizátor zabezpečí informovanie Účastníkov počas pretekov cez verejné médiá, alebo na www.maratonclubmiskolc.huwww.kosicemarathon.com.

SPÔSOB REGISTRÁCIE

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE

Registrácia na podujatie je možná iba vopred a to formou Online registrácie, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora:

www.kosicemarathon.com – v slovenskom jazyku
www.maratonclubmiskolc.hu – v maďarskom jazyku

Odporúčanie:

Organizátori odporúčajú, aby sa bežci zo Slovenska registrovali a uhrádzali štartovné prostredníctvom stránky www.kosicemarathon.com a bežci z Maďarska prostredníctvom stránky www.maratonclubmiskolc.hu.

Bežci z tretích krajín sa môžu registrovať a hradiť štartovné podľa vlastného roshodnutia.

PRIHLASOVANIE NA MIESTE NIE JE MOŽNÉ!

ŠTARTOVNÉ:

Jednotlivci:

 • Do 5.3.2023 – 54,00 €

 • Do 9.4.2023 – 74,00 €

2-členná štafeta:

 • Do 5.3.2023 – 98,00 €/štafeta

 • Do 9.4.2023 – 122,00 €/štafeta

5-členná štafeta:

 • Do 5.3.2023 – 172,00 €/štafeta

 • Do 9.4.2023 – 197,00 €/štafeta

10-členná štafeta:

 • Do 5.3.2023 – 270,00 €/štafeta

 • Do 9.4.2023 – 295,00 €/štafeta

Prihlášky, ktoré nie sú uhradené do 16. apríla 2023 budú zrušené!

ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ:

 • Špeciálne funkčné tričko s logom podujatia

 • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite

 • Meranie času čipovou technológiou

 • Štartové číslo s menom

 • Programový bulletin s mapou trate

 • Občerstvenie na odovzdávacích územiach

 • Pasta Party, alebo cieľový balíček v Košiciach

 • Zdravotná služba počas pretekov

 • Zdravotná služba v cieli pretekov

 • Vyznačenie trate

 • Fotky z podujatia na stiahnutie zdarma

PLATBA ŠTARTOVNÉHO

Účastníci, ktorí sa registrujú na stránke www.kosicemarathon.com hradia štartovné

platobnou kartou v zmysle inštrukcií počas on-line registrácie.

Účastníci, ktorí sa registrujú na stránke www.maratonclubmiskolc.hu hradia štartovné na účet Nadácie Miskolc za zdravú mládež: 55100186-12004939

V rámci tejto registrácie je možnosť platiť aj kartou alebo cez PayPal!

Údaje pre platbu prevodom:

Banka: Takarék Bank

Názov účtu: Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány

Číslo účtu: 55100186-12004939

IBAN: HU95551001861200493900000000

SWIFT kód: TAKBHUHB


Zrušenie registrácie, alebo presun na inú osobu je možné vykonať iba do polnoci 15.3.2023, písomnou žiadosťou na
mate.brogli@maratonclubmiskolc.hu, alebo na info@kosicemarathon.com. V takomto prípade Organizátor vráti pretekárovi 75% zo zaplatenej sumy štartovného.

REGISTRÁCIA ŠTAFIET
Celú štafetu registruje jeden z jej členov pod svojim účtom pretekára.
V úvode registrácie je potrebné zadať názov štafety.
Následne pomocou tlačidla „PRIDAŤ PRETEKÁRA“, postupne registruje predpísaný počet členov štafety.
Pre registráciu každého člena štafety sú potrebné nasledovné údaje: E-mail, Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Pohlavie, Adresa, Mobil, Klub, Poradie v štafete.

TRAŤ

TRAŤ PRETEKOV

Miskolc – Sajóvámos – Szikszó – Hernádkércs – Abaújszántó – Vizsoly – Gönc – Kéked – Nižná Myšľa – Krásna – Košice
Trať pretekov vedie najmä po cyklocestách a okresných cestách s nízkou úrovňou premávky, miestami prechádza aj poľnými cestami.

Dĺžka trate: 117,3 km

NÁHĽAD TRATE

Tu si môžete pozrieť MAPU TRATE

PRIEBEH TRATE PODĽA DISCIPLÍN

Štart: Miskolc (Maďarsko), Városház tér
Jednotlivci a 2-členné štafety: 6:00 h.
5-členné štafety a 10-členné štafety: 7:00 h.

Jednotlivci: 6:00 h.

 

Štart/Cieľ

Km

Celková vzdialenosť

GPS koordináty

0

Miskolc, Városház tér (Radničné nám.)

0 km

0 km

N48.10347 E20.77844

1

Cieľ: Košice, Hlavná ulica

117,3 km

117,3 km

N48.71886 E21.25923

2-členná štafeta: 6:00 h.

 

Štart/Cieľ/Odovzdávka

Km

Celková vzdialenosť

GPS koordináty

0

Miskolc, Városház tér (Radničné nám.)

0 km

0 km

N48.10347 E20.77844

1

Vizsoly, Biblia Múzeum

63,4 km

63,4 km

N48.38416 E21.21625

2

Cieľ: Košice, Hlavná ulica

53,9 km

117,3 km

N48.71886 E21.25923

5-členná štafeta: 7:00 h.

 

Štart/Cieľ/Odovzdávka

Km

Celková vzdialenosť

GPS koordináty

0

Miskolc, Városház tér (Radničné nám.)

0 km

0 km

N48.10347 E20.77844

1

Szikszó, Szentháromság templom/Kostol sv. trojice

23,7 km

23,7 km

N48.20211 E20.92624

2

Abaújszántó, Polgármesteri Hivatal / Radnica

26,4 km

50,1 km

N48.27505 E21.18559

3

Gönc belterület / centrum

25,5 km

75,6 km

N48.47201 E21.27747

4

Nižná Myšľa, Široká,

24,5 km

100,1 km

N48.62733 E21.35812

5

Cieľ: Košice, Hlavná ulica

17,2 km

117,3 km

N48.71886 E21.25923

10-členná štafeta: 7:00 h.

 

Štart/Cieľ/Odovzdávka

Km

Celková vzdialenosť

GPS koordináty

0

Miškovec, Városház tér (Radničné nám.)

0 km

0 km

N48.10347 E20.77844

1

Sajóvámos, Ady E. utca, sarok / na rohu ul. Ady E.

13,7 km

13,7 km

N48.18251 E20.83264

2

Szikszó, Szentháromság templom/Kostol sv. trojice

10,0 km

23,7 km

N48.20211 E20.92624

3

Hernádkércs, Községháza / Obecný úrad

13,6 km

37,3 km

N48.24279 E21.04972

4

Abaújszántó, Polgármesteri Hivatal / Radnica

12,8 km

50,1 km

N48.27505 E21.18559

5

Vizsoly, Biblia Múzeum

13,3 km

63,4 km

N48.38416 E21.21625

6

Gönc belterület / centrum

12,2 km

75,6 km

N48.47201 E21.27747

7

Kéked, Fő út, ráforduló / Hlavná ul.

12,5 km

88,1 km

N48.54579 E21.34576

8

Nižná Myšľa, Široká,

12,0 km

100,1 km

N48.62733 E21.35812

9

Košice, Sídlisko Krásna, Golianova ul.

7,7 km

107,8 km

N48.67274 E21.30949

10

Cieľ: Košice, Hlavná ulica

9,5 km

117,3 km

N48.71886 E21.25923